Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Perennitas, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

• Michała Ziębę,

zwanym dalej fundatorem,­­

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Artura Muca w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 7A, w dniu 16. 03. 2010r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6.

1. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie lub przedstawicielstwa, oraz wchodzić w skład stowarzyszeń w kraju i za granicą.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą mającą charakter uboczny w stosunku do celów statutowych.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 7.

1. Fundacja używa pieczęci okrągłej lub podłużnej z napisem Fundacja Perennitas, logiem Fundacji, jej adresem i nr KRS.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 8.

Właściwym ministrem, ze względu na cele Fundacji, jest minister właściwy ds. społecznych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9.

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a przede wszystkim w zakresie komunikacji społecznej, ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

2. Popularyzacja wiedzy na temat kultury i sztuki oraz historii kultury Polski i Europy.

3. Popularyzacja idei komunikacji bez przemocy, w tym: mediacji rodzinnej i społecznej, negocjacji społecznych i ekonomicznych.

4. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, społeczna i polityczna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

2. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających rozwój obywateli.

3. Rzecznictwo interesów grup społecznych, których istnienie jest zgodne z obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych społecznie.

4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji.

5. Działalność twórczą artystyczną i plastyczną.

6. Zakładanie i prowadzenie placówek, ośrodków konsultacyjnych, szkoleniowych i terapeutycznych.

7. Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich szkolenie i promowanie.

§ 11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 12.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 700 (siedemset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13.

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych,

b. subwencji, dotacji, grantów,

c. ze zbiórek i imprez publicznych,

d. majątku ruchomego i nieruchomego,

e. odsetek bankowych, papierów wartościowych,

f. dalszych świadczeń fundatora,

g. sponsoringu na rzecz fundacji od osób fizycznych i prawnych,

h. działalności gospodarczej, jeżeli zostanie rozpoczęta.

2. Dochód Fundacji przeznaczony jest w całości na działalność statutową Fundacji.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 14.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 15.

1. Władzami fundacji są:

a) Komisja Rewizyjna

b) Rada Programowa Fundacji

c) Zarząd Fundacji

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Komisja Rewizyjna

§ 16.

1. Komisja Rewizyjna jest nadrzędnym organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.

3. Członków pierwszego składu Komisji powołuje Fundator. Następnych członków Komisji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołuje swą decyzją Komisja.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komisji, i przez to pozbawienie go członkostwa w Komisji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Komisji.

6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Radzie Programowej Fundacji, w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

7. W razie powołania członka Komisji Rewizyjnej, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, do Rady Programowej Fundacji lub nawiązania przez członka Komisji Rewizyjnej stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Komisji Rewizyjnej ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

8. Członkami Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 6, nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

9. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Komisji.

§ 17.

1. Komisja Rewizyjna zbiera się, co najmniej dwa razy w roku.

2. Komisję Rewizyjną zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Programowej Fundacji lub Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 18.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu uwzględniając ocenę kandydatów przygotowaną przez Radę Programową Fundacji.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium uwzględniając opinię Rady Programowej Fundacji dotyczącą prac Zarządu.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Nadzór nad działalnością Fundacji.

6. Podejmowanie na wniosek Rady Programowej Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

7. Zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji powodujących powstanie zobowiązań dla Fundacji przekraczających jednorazowo kwotę złotych będącą równowartością 6000 (sześciu tysięcy) euro.

§ 19.

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Żądania od Rady Programowej Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących prac Rady.

3. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Rada Programowa Fundacji

§ 20.

1. Rada Programowa Fundacji jest organem stanowiącym, doradczym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Programowa Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.

3. W skład Rady Programowej Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Programowej Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Programowej Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej Fundacji z pełnieniem funkcji w Komisji Rewizyjnej lub Zarządzie Fundacji.

8. W razie powołania członka Rady Programowej Fundacji, za jego zgodą, do Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Programowej Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji.

9. Członkami Rady Programowej Fundacji, z zastrzeżeniem § 20 ust. 6, nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 21.

1. Rada Programowa Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

2. Radę Programową Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 22.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Proponowanie i opiniowanie kandydatów na Prezesa i członków Zarządu.

2. Składanie wniosków do Komisji Rewizyjnej w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania zadań statutowych.

3. Ocena pracy Zarządu, składanie wniosków do Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania, przed upływem kadencji, Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.

4. Nadawanie wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji.

5. Przyznawanie odznak, medali honorowych osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

7. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.

8. Występowanie z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej w sprawie zmiany statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.

9. Opiniowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 23.

Rada Programowa Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 24.

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Komisję Rewizyjną, która wybiera zarząd, uwzględniając opinię Rady Programowej Fundacji na temat kandydatów, na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

4. Komisja Rewizyjna, uwzględniając opinię Rady Programowej Fundacji, powołuje Prezesa Zarządu.

5. Członkiem Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Komisję Rewizyjną przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Komisji.

§ 25.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b. uchwalanie regulaminów,

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu,

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 15 października, zobowiązany jest przedkładać Radzie Programowej Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 26.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 3000 (trzech tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

3. W sprawach powodujących powstanie zobowiązań dla Fundacji przekraczających jednorazowo kwotę złotych będącą równowartością 6000 (sześciu tysięcy) euro niezbędna jest zgoda Komisji Rewizyjnej podjęta w drodze uchwały przyjętej jednomyślnie.

Zmiana Statutu

§ 27.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Komisja Rewizyjna, w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Komisji, na wniosek:

1. Rady Programowej Fundacji w zakresie celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

2. Zarządu Fundacji w zakresie zasad administrowania Fundacją oraz dochodów Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 28.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 29.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Programową Fundacji oraz wymagają zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Likwidacja Fundacji

§ 30.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Komisja Rewizyjna.

§ 31.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zaopiniowania przez Radę Programową Fundacji oraz zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Komisji.

§ 32.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Komisji Rewizyjnej na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach, wskazanych przez Radę Programową Fundacji.